Outlet de la Construcció

Avis Legal

IDENTIFICACIÓ DE PLANELL, S.A.
PLANELL, S.A. és una societat espanyola amb domicili social en la Carretera de Manresa, Km 31, 08280 Calaf (Barcelona), CIF número A58485194 i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 9070, Llibre 8290, Secció 2ª, Foli 147, Full 108011, Inscripció 1ª.

DRETS DE PROPIETAT INTELECTUAL
Queda prohibida qualsevol modalitat d'explotació, és a dir, la reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació sense l'autorització prèvia i expressa de l'empresa. Es prohibeix la divulgació, utilització, transmissió, distribució, reproducció i transformació, total i parcial, en qualsevol suport o mitjà, dels continguts d'aquest Website (incloent texts, dades, gràfics, sons, vídeos, logotips), sense el previ consentiment de PLANELL, S.A. llevat que s'indiqui el contrari o el seu ús sigui a títol personal i no vulneri els drets reconeguts a l'empresa per la legislació vigent. L'incompliment d'aquesta prohibició podrà constituir una infracció sancionable per la legislació vigent.

GARANTIES I RESPONSABILITATS
PLANELL, S.A. no garanteix l'accés continu als continguts de la seva pàgina Web, ni l'absència de virus i/o demés components nocius en el Website o en els seus servidors, ni tampoc la seva correcta visualització o descàrrega que pot veure's impedida, dificultada o interrompuda per factors o circumstàncies alienes a l'empresa. L'empresa no es responsabilitza de possibles danys o perjudicis produïts per interferències, interrupcions o desconnexions en el sistema que siguin aliens al seu control i tampoc de possibles danys causats en el sistema informàtic de l'usuari (hardware i software) com a conseqüència de l'accés al Website. Per tant, l'accés a la nostra pàgina Web i la navegació per la mateixa es fa sota la responsabilitat de l'usuari. PLANELL, S.A. no assumeix cap tipus de responsabilitat pels continguts dels enllaços a tercers als que es faci referència en la Web.

DURADA I MODIFICACIÓ
La companyia es reserva el dret a modificar i/o actualitzar els termes i condicions establerts en aquesta Web així com els seus continguts, de manera que la vigència temporal d'aquestes condicions quedarà limitada al temps de la seva exposició.

FUR APLICABLE
Per a qualsevol controvèrsia o reclamació procedent o relacionada amb aquestes condicions d'ús, PLANELL, S.A. i l'Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, se sotmeten als jutjats i tribunals del domicili de l'Usuari. En cas que l'Usuari tingui el domicili fora d'Espanya, PLANELL, S.A. i l'Usuari se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya). Si alguna de les estipulacions contingudes en aquestes condicions d'ús és declarada il•legal, nul•la o declarada inaplicable per decisió judicial, la resta d'estipulacions seguiran en ple vigor i efecte.