Outlet de la Construcció

Condicions Generals de Venda

 

CONDICIONS GENERALS DE VENDA

 

COMANDES
La formalització de la comanda pel client implica el coneixement i expressa acceptació de les condicions de venda, de forma plena i irrevocable, encara en el cas de clàusules contràries incloses en les seves condicions generals de compra. Les presents normes prevaldran sobre qualsevol altres,
inclòs en al cas de comandes formulades verbalment, doncs el contracte de venda s'entendrà sempre perfeccionat per la simple acceptació de la mercaderia per part del comprador.

 

LLIURAMENT
Els articles en estoc se serviran en un termini màxim d'una setmana. En casos puntuals, com a articles
sota comanda, s'haurà de confirmar el termini de lliurament en realitzar la comanda o consultar el termini de lliurament amb el nostre departament comercial.
En el moment del lliurament de la mercaderia s'entendrà consumada la venda. Les mercaderies, s'entendran acceptades pel comprador com a conformes
en quant a quantitats i qualitats, si en un termini de 48 hores, des del seu lliurament no es manifesta expressament el contrari. Transcorregut aquest termini el venedor no admetrà cap tipus de reclamació.

DEVOLUCIONS

No s'admetrà devolució transcorregut un termini de 15 dies, el comprador assumirà totes les despeses que aquesta devolució origini, exceptuant aquells articles que per error no corresponguin a la comanda. En cap cas s'admetran devolucions d'articles que presentin aspecte i condicions no aptes per a la venda o que per a la seva venda hagin hagut de ser manipulats.
No s'admetran devolucions de material col·locat a obra.

 

FORMA DE PAGAMENT
El pagament dels productes es realitzà per transferència bancària previ acord entre venedor i comprador.

PREUS
Els preus fixats són susceptibles de variació mitjançant l'emissió d'una nova tarifa de preus. En cas de no acceptar el comprador la variació del preu per aquesta modificació de tarifes, el venedor podrà donar per cancel·lada la comanda.

IMPOSTOS
Els preus que apareixen en aquesta web
no inclouen l'IVA. Els preus fixats en tarifa s'incrementaran en factura amb l'IVA o impostos corresponents sent per compte del comprador tots els impostos vigents de qualsevol índole que generi la venda.

DANYS
PLANELL S.A. no es fa responsable dels danys i perjudicis que poguessin derivar-se de la utilització dels materials venuts.

COMPETÈNCIES
Per quantes qüestions se suscitin en relació amb la present operació de venda, les parts se sotmeten expressament a la competència dels
Jutjats i Tribunals d'Igualada.

 

GESTIÓ AMBIENTAL DE RESIDUS
De conformitat amb l'establert en les lleis vigents, el responsable del lliurament del residu d'envàs o envàs usat, per a la seva correcta gestió ambiental serà el posseïdor final del mateix.

LOPD
De conformitat amb el que es disposa en l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les seves dades personals s'incorporen a un fitxer el responsable del qual
és PLANELL S.A, i que seran tractats amb les finalitats de mantenir, desenvolupar i controlar les relacions contractuals, promocionals i comercials. Igualment, vostè consent el tractament de les seves dades de caràcter personal i ens autoritza expressament a enviar-li informació comercial, ofertes o qualsevol altre missatge que contingui informació o publicitat de la nostra empresa. Li informem que pot exercitar gratuïtament els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a PLANELL S.A. Carretera de Manresa, km.31, 08280 de Calaf (Barcelona)

 

LSSI
De conformitat amb el que es disposa en la Llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, la Llei 7/1998 sobre Condicions Generals de Contractació, el Reial decret 1906/1999 pel qual es regula la contractació telefònica o electrònica amb condicions generals en desenvolupament de l'article 5.3 de la Llei 7/1998, la Llei 26/1984 General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, la Llei 7/1996 d'Ordenació del Comerç Minorista, el Reial decret-Llei 14/1999 reguladora de la Signatura Electrònica i quantes disposicions legals resultin d'aplicació.